పబ్ స్నూకర్ ఆట

ఒక ఎర్ర బంతి మరియు రంగు మరియు మొదలైనవి ఒక బంతి pocketing ప్రారంభించండి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

అన్ని ఆట
పబ్-స్నూకర్-ఆట
88% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను