బిలియర్డ్స్ ఆట (బిలియర్డ్స్ బ్లిట్జ్ 3)

గోల్, క్రమంలో రంధ్రాలు లోకి ఒక 2 తరువాత బంతి, మరియు ఆ విధంగా బంతుల్లో ఉంచాలి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

అన్ని ఆట
బిలియర్డ్స్-ఆట-బిలియర్డ్స్-బ్లిట్జ్-3
83% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను