గేమ్ బిలియర్డ్స్ (పూల్ కింగ్)

గోల్, క్రమంలో రంధ్రాలు లోకి ఒక 2 తరువాత బంతి, మరియు ఆ విధంగా బంతుల్లో ఉంచాలి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

అన్ని ఆట
గేమ్-బిలియర్డ్స్-పూల్-కింగ్
66% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను