కుక్క మరియు గొర్రె తో బిలియర్డ్స్ ఆట

ఈ పూల్ ఆట గొర్రెలలో బంతుల్లో మరియు కుక్క తోక స్థానంలో ఉన్నాయి.
గోల్ అన్ని రంధ్రాలు లోకి గొర్రెలు తీసుకుని కుక్క సహాయం చేస్తుంది. మీరు కొద్ది సెకన్ల ఎందుకంటే త్వరగా జరుగుతోంది.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

అన్ని ఆట
కుక్క-మరియు-గొర్రె-తో-బిలియర్డ్స్-ఆట
75% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను