కారు మరియు ఆట బిలియర్డ్స్

లో బిలియర్డ్స్ తోక ఈ ఆట కారు స్థానంలో, గోల్ అదే ఉంది.
రంధ్రాలు అన్ని బంతుల్లో తీసుకుని కారు తరలించు.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : కారు తరలించు.

అన్ని ఆట
కారు-మరియు-ఆట-బిలియర్డ్స్
89% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను