ఒక కారు బిలియర్డ్స్ ఆట (బిలియర్డ్స్ డ్రిఫ్ట్)

హోల్స్ బంతుల్లో ఉంచాలి కారు ఉపయోగించండి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

అన్ని ఆట
ఒక-కారు-బిలియర్డ్స్-ఆట-బిలియర్డ్స్-డ్రిఫ్ట్
83% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను