దేశం బిలియర్డ్స్ ఆట

ఈ గేమ్ లో మీరు గెలుచుకున్న మీ ప్రత్యర్థి కంటే బిలియర్డ్స్ దేశం మరిన్ని బంతులు జేబు పరిమాణ ఉండాలి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

అన్ని ఆట
దేశం-బిలియర్డ్స్-ఆట
82% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను