అమెరికన్ బిలియర్డ్స్ ఆట (స్పీడ్ పూల్ ఛాలెంజ్)

మౌస్ ఉపయోగించి అన్ని బంతుల్లో విన్.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

అన్ని ఆట
అమెరికన్-బిలియర్డ్స్-ఆట-స్పీడ్-పూల్-ఛాలెంజ్
83% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను