பப் ஸ்னூக்கர் விளையாட்டு

ஒரு சிவப்பு பந்து மற்றும் வண்ணம் தான் ஒரு பந்து pocketing தொடங்கும்.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : சுட்டி விளையாடு.

அனைத்து விளையாட்டு
பப்-ஸ்னூக்கர்-விளையாட்டு
80% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்