9 பால் பில்லியர்ட்ஸ் போட்டி

பூல் மேஜையில் அனைத்து பந்துகளில் வெற்றி.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : சுட்டி விளையாடு.

அனைத்து விளையாட்டு
9-பால்-பில்லியர்ட்ஸ்-போட்டி
80% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்