பில்லியர்ட் விளையாட்டு (பில்லியார்டில் பிளிட்ஸ் 3)

இலக்கு, வரிசையில் ஓட்டைகள் ஒன்று 2 தொடர்ந்து பந்து, மற்றும் பல பந்துகளை போட வேண்டும்.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : சுட்டி விளையாடு.

அனைத்து விளையாட்டு
பில்லியர்ட்-விளையாட்டு-பில்லியார்டில்-பிளிட்ஸ்-3
83% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்