பில்லியர்ட் விளையாட்டில் அமெரிக்க 8 பால்

இலக்கு துளைகள் உள்ள அனைத்து பந்துகளில் பெற உள்ளது.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : சுட்டி விளையாடு.

அனைத்து விளையாட்டு
பில்லியர்ட்-விளையாட்டில்-அமெரிக்க-8-பால்
80% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்