நாய் மற்றும் ஆடுகள் கொண்டு பில்லியர்ட்ஸ் விளையாட்டு

இந்த பூல் விளையாட்டு செம்மறி உள்ள பந்துகளை மற்றும் நாய் வால் பதிலாக.
இலக்கு அனைத்து ஓட்டைகள் இந்த ஆடுகள் கொண்டு நாய் உதவுவதாகும். நீ மட்டும் ஒரு சில விநாடிகள் ஏனெனில் விரைவாக.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : சுட்டி விளையாடு.

அனைத்து விளையாட்டு
நாய்-மற்றும்-ஆடுகள்-கொண்டு-பில்லியர்ட்ஸ்-விளையாட்டு
75% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்