ஒரு கார் பில்லியர்ட்ஸ் விளையாட்டு (பில்லியர்ட்ஸ் இழுவை)

துளைகள் பந்துகளை வைத்து காரை பயன்படுத்த.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : சுட்டி விளையாடு.

அனைத்து விளையாட்டு
ஒரு-கார்-பில்லியர்ட்ஸ்-விளையாட்டு-பில்லியர்ட்ஸ்-இழுவை
83% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்