ಉಚಿತ ಸ್ನೂಕರ್ ಆಟವನ್ನು

ಸ್ನೂಕರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ತರಲು ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಉಚಿತ-ಸ್ನೂಕರ್-ಆಟವನ್ನು
87% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ