ಸ್ನೂಕರ್ 9 ಬಾಲ್ ಆಟ

ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಸ್ನೂಕರ್-9-ಬಾಲ್-ಆಟ
73% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ