ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ

ಗೋಲು ರಂಧ್ರಗಳು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಗಲು.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಬಿಲಿಯರ್ಡ್-ಆಟದಲ್ಲಿ-ಮತ್ತು-ನಿಖರತೆ
78% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ