ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಆಟದಲ್ಲಿ (ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ 3)

ಗೋಲು ಸಲುವಾಗಿ ಕುಳಿಗಳು ಒಂದು 2 ನಂತರ ಚೆಂಡು, ಹೀಗೆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಗಲು.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಬಿಲಿಯರ್ಡ್-ಆಟದಲ್ಲಿ-ಬಿಲಿಯರ್ಡ್-ಬ್ಲಿಟ್ಜ್-3
83% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ