ಗೇಮ್ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ (ಪೂಲ್ ಕಿಂಗ್)

ಗೋಲು ಸಲುವಾಗಿ ಕುಳಿಗಳು ಒಂದು 2 ನಂತರ ಚೆಂಡು, ಹೀಗೆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಗಲು.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಗೇಮ್-ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್-ಪೂಲ್-ಕಿಂಗ್
66% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ