ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಆಟದಲ್ಲಿ (Original ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ 2008)

ನೀವು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು 100 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹೊಂದಿವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಬಿಲಿಯರ್ಡ್-ಆಟದಲ್ಲಿ-original-ಬ್ಲಾಸ್ಟ್-ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್-2008
72% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ