ಬಾಂಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಆಟದ

ಅವರು ಒಡ್ಡಲು ಮೊದಲು ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಬಾಂಬುಗಳೊಂದಿಗೆ-ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್-ಆಟದ
80% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ