ನಗು ಜೊತೆ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಆಟದ (2)

ಕುಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಗು ಬಳಸಿ.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ನಗು-ಜೊತೆ-ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್-ಆಟದ-2
75% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ