ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಆಟದ (ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್)

ರಂಧ್ರಗಳು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಕಾರು ಬಳಸಿ.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಒಂದು-ಕಾರಿಗೆ-ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್-ಆಟದ-ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್-ಡ್ರಿಫ್ಟ್
83% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ