ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ 8 ಬಾಲ್

ಗೋಲು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.

  • : ಮೌಸ್ ಆಟವಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಬಿಲಿಯರ್ಡ್-ಆಟದಲ್ಲಿ-ಅಮೆರಿಕನ್-8-ಬಾಲ್
80% ಈ ಆಟದ ಪ್ರೀತಿ