اسنوکر، قطعا یکی از انواع سخت ترین بیلیارد است.
آموزش به کارشناسی کارشناسی ارشد، قواعد بازی در این دسته است.