ماشین و بازی بیلیارد

در این بازی از دم بیلیارد با یک ماشین جایگزین شده است، اما هدف همان است.
حرکت خودرو را به تمامی توپ را در سوراخ.

گروه شاهد بود.

  • : حرکت ماشین.

همه بازی ها
ماشین-و-بازی-بیلیارد
89% عاشق این بازی