બિલિયર્ડ રમતમાં (બિલિયર્ડ 3 બ્લિટ્ઝ)

ધ્યેય માટે છિદ્રો માં બોલમાં મૂકવા માટે, એક બોલ, 2 અનુસરતા, અને તેથી છે.

કંટ્રોલ્સ.

  • : માઉસ સાથે રમો.

બધા રમતો
બિલિયર્ડ-રમતમાં-બિલિયર્ડ-3-બ્લિટ્ઝ
83% આ રમત પ્રેમ