બિલિયર્ડ રમતમાં (મૂળ બ્લાસ્ટને બિલિયર્ડ્સ 2008)

તમે છિદ્રો તમામ બોમ્બ થી 100 સેકન્ડ હોય છે.

કંટ્રોલ્સ.

  • : માઉસ સાથે રમો.

બધા રમતો
બિલિયર્ડ-રમતમાં-મૂળ-બ્લાસ્ટને-બિલિયર્ડ્સ-2008
74% આ રમત પ્રેમ