કાર અને રમત બિલિયર્ડ્સ

માં બિલિયર્ડ પૂંછડી આ રમત એક કાર દ્વારા બદલાઈ ગયેલ છે, પરંતુ ધ્યેય જ છે.
કાર ખસેડો માટે છિદ્રો તમામ બોલમાં લાવે છે.

કંટ્રોલ્સ.

  • : કાર ખસેડો.

બધા રમતો
કાર-અને-રમત-બિલિયર્ડ્સ
89% આ રમત પ્રેમ